Warunki i regulamin

Wersja 1.1, ważna od 7 lipca 2022.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MÓJ PURATOS”

I.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Mój Puratos" (w tym: zasady dokonywania oraz realizacji zamówień produktów, a także zakładania i obsługi konta

w sklepie).

2.    Podmiotem prowadzącym Sklep (Sprzedawcą) jest spółka Puratos Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, (kod pocztowy: 62-025) przy ul. Żniwnej 2, wpisana pod numerem KRS 0000041077 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP 5220018051.

3.    Ze Sprzedawcą można się kontaktować w następujących formach:

a)    pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy,

b)    elektronicznie na adres mailowy: sklep@puratos.com bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego w ramach Konta w Sklepie,

4.    Klientami Sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy. Do jednego Klienta może zostać przypisane więcej niż jedno konto.

 

II. Definicje

1.    Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie procedury zakładania Konta.

2.    Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za zamówiony Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (bez VAT).

3.    Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

4.    Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas procesu rejestracji (tworzenia Konta), który w połączeniu z Loginem umożliwia zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

5.    Klient – przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź spółka prawa handlowego), który nabywa bądź zamierza nabyć Produkty Sprzedawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem Sklepu.

6.    Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz za pośrednictwem którego składane są Zamówienia.

7.    Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, bieżący podgląd dokonywanych Zamówień oraz ich modyfikację.

8.    Login - Adres e-mail przypisany do Klienta, umożliwiający w powiązaniu z Hasłem zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

9.         Pliki cookies - pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach internetowych.

10.     Polityka Prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu, dostępny pod linkiem.

11.     Produkt – produkt z oferty handlowej Sprzedawcy.

12.     Regulamin - niniejszy regulamin.

13.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.puratos.pl/pl/mypuratos

14.     Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep, tj. Puratos Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.

15.     Umowa – umowa dostawy zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

16.     Zamówienie - oświadczenie woli nabycia Produktów składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu i zasad, na jakich będzie odbywać się dostawa produktów.

 

III. Zakładanie Konta

1.    Założenie Konta jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, a następnie do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2.    Rejestracja w Sklepie:

1)    dla Klientów, których nr klienta jest zgodny z podanym wcześniej adresem e-mail, polega na wypełnieniu Formularza rejestracji poprzez podanie adresu e-mail Klienta (musi być to adres zgodny z dotychczas podanym adresem kontaktowym oraz numeru Klienta (nr SAP w systemie Sprzedawcy)).

2)    dla Klientów, których e-mail nie odpowiada wcześniej podanemu adresowi e-mail  – polega na wypełnieniu Formularza rejestracji w części obowiązkowej poprzez podanie NIP, nazwy firmy, adresu, adresu mailowego, bądź także w części nieobowiązkowej – poprzez podanie daty urodzenia, stanowiska, telefonu służbowego, telefonu komórkowego.

3.    Jeśli numer Klienta i adres e-mail podane w Formularzu rejestracji zgadzają się z danymi posiadanymi przez Sprzedawcę, Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji Konta i ustawienia Hasła do Konta. Po ustawieniu Hasła Klient może korzystać ze Sklepu i  wszystkich jego funkcjonalności.

4.    Jeśli dane Klienta (który posiada już konto na platformie Puratos.pl) podane przy rejestracji nie zgadzają się z danymi posiadanymi przez Sprzedawcę, Klient oczekuje na weryfikację danych przez Dział Operacji Sprzedaży. W tym czasie Klient nie uzyskuje dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu (może korzystać z funkcjonalności „Ulubione przepisy”).

5.    Po dokonaniu weryfikacji danych, Klient otrzyma  wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji Konta i ustawienia Hasła do Konta. Po ustawieniu Hasła Klient może korzystać ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności.

6.    Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

7.    W ramach procedury rejestracji Konta każdy Klient samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są w treści e-maila z linkiem do aktywacji Konta.

8.    Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adres e-mail Klienta) i Hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta).

9.         Przed zakończeniem procesu rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.

10.     Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Klienta, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

11.     Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Klient.

12.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

13.     Klient może w każdej chwili dokonać zmiany swojego Hasła w panelu „Mój Puratos > Ustawienia”.

 

 

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:

a)    urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej, kompatybilne przeglądarką Chrome, Microsoft Edge.

b)   aktywnego konta poczty elektronicznej,

c)    włączonej obsługi Plików cookies.

 

V. Zasady składania Zamówienia

1.    Składanie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie przez Klienta posiadającego aktywne Konto, założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) utworzyć Konto i zalogować się do Konta,

b)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,

c)    zaznaczyć pole „Zamówienie”,

d)   zweryfikować dane do wysyłki (zakładka: „Koszyk – zamówienie, dane do wysyłki”),

e)    wybrać termin dostawy, korzystając z harmonogramu dostaw (zakładka: „Koszyk – dostawa”, w polu „Dodatkowa wiadomość” Klient może wpisać swoje dodatkowe uwagi),

f)     zaakceptować podsumowanie zamówienia (zakładka: „Koszyk-podsumowanie”), klikając przycisk: „Wybierz Metodę płatności” następnie zaznaczyć jedną z dostępnych metod i kliknąć przycisk „Dalej”

2.    W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia.

3.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od razu numer Zamówienia oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail. Etapy realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient może śledzić na Koncie w panelu "Mój Puratos > Zamówienia", gdzie będą odnotowywane zmiany statusu Zamówienia.

4.    Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu dostarczonego, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.

5.    Klient może przeglądać Produkty z widocznymi Cenami tylko po zalogowaniu do Konta. Przeglądanie może odbywać się poprzez: przeglądanie strony internetowej Sprzedawcy https://www.puratos.pl/pl, gdzie przy Produktach będzie dodatkowy moduł z Ceną i możliwością dodania do Koszyka bądź poprzez korzystanie z opcji Katalog Produktów w Sklepie. Można też przeglądać Produkty bazując na poprzednich zamówieniach.

 

VI. Warunki realizacji Zamówień

1.    Zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie, zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.

2.    Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przez Sprzedawcę lub jego upoważnionych dostawców (kurierów) w możliwie krótkim terminie, wskazanym orientacyjnie podczas składania Zamówienia przez Klienta.

 

VII. Płatności i Faktury

1.    Klient będzie dokonywał płatności za Produkty i ich dostawę do Klienta (o ile opłata za dostarczenie Zamówienia będzie przewidziana) w terminie wskazanym na wygenerowanej fakturze elektronicznej dostępnej w panelu "Mój Puratos > Faktury ".

2.    Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.

3.    Celem otrzymania faktury w formie papierowej, Klient powinien skontaktować się z Działem Operacji Sprzedaży niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia.

 

VIII. Odstąpienie od Umowy

1.    Klient ma prawo zrezygnować z dokonanego zakupu, dopóki Sprzedawca nie przygotuje zamówienia do wysyłki.

2.  Możliwość odstąpienia od Umowy wynika z ogólnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego i może być dokonana po kontakcie Klienta z Działem Operacji Sprzedaży albo Przedstawicielem Handlowym Sprzedawcy lub za pomocą formularza znajdującego się w sklepie. W przypadku zatwierdzenia rezygnacji Klient zostanie poinformowany wiadomość e-mail.

 

IX. Reklamacje dotyczące  produktów.

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

2.    Sprzedawca podejmuje działania, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów, a dotyczące funkcjonowania Sklepu.

3.    Reklamacje dotyczącą produktów należy kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem :

a)    pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy (z dopiskiem: „Dział Operacji Sprzedaży”),

b)    elektronicznie na adres mailowy: reklamacje@puratos.com

c)     za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się  w ramach Konta w Sklepie

4.   Należy pamiętać o podaniu powodu reklamacji, numeru faktury oraz numeru partii produktu. 

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały przedstawione w Polityce prywatności.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian w funkcjonowaniu Sklepu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie.

2.    Poza powyższymi postanowieniami w mocy pozostają Ogólne warunki realizacji umów sprzedaży i dostawy obowiązujące od 01.11.2014.

3.    W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będzie dokonywane w sposób polubowny (mediacja) albo zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.