Ogólne warunki realizacji umów sprzedaży i dostawy

Wersja 2.0, ważna od 1 grudnia 2023.

 

1.    Poniższe ogólne warunki realizacji umów sprzedaży i dostawy, zwane dalej „warunkami”, są obowiązujące dla wszystkich bieżących i przyszłych umów, których przedmiotem jest sprzedaż lub dostawa towarów przez „PURATOS POLSKA” Spółka z o.o. w Kostrzynie (zwana dalej Sprzedawcą), chyba że strony na mocy wyraźnych postanowień (expressis Verbis) pisemnej umowy od niniejszych warunków odstąpiły.

2.   Odbiorca ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi warunkami przed złożeniem zamówienia i uznaje niniejsze warunki za prawnie wiążące z chwilą złożenia zamówienia (niezależnie od kanału jakim zostanie skierowane zamówienie w tym ustnie czy telefonicznie), podpisania faktury VAT lub innego oświadczenia odwołującego się do warunków, albo odbioru towaru od Sprzedawcy po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy o treści niniejszych warunków.

3.  W razie wątpliwości postanowienia faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży, odmienne od postanowień niniejszych warunków mają pierwszeństwo przed postanowieniami tych warunków.

4.  Wszelkie oferty składane przez Odbiorcę nie wiążą Sprzedawcy do czasu potwierdzenia przez niego ich przyjęcia w formie pisemnej, chyba że przed pisemnym potwierdzeniem nastąpi dostawa towaru.

5.  W razie wątpliwości, poczytuje się, że osoby wykonujące zadania akwizycji ofert zakupu towarów z oferty handlowej sprzedawcy (np. przedstawiciele handlowi) nie są uprawnieni do zaciągania w imieniu Sprzedawcy jakichkolwiek zobowiązań, ani do zmiany treści umów przez niego zawartych – i to bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego daną osobę ze Sprzedawcą.

6.  Ceny sprzedawanych artykułów ustalane są według cennika Sprzedawcy obowiązującego w chwili złożenia zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych rabatów lub upustów.

7.  W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji nastąpi wzrost cen towarów z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych (zmiany cen dostawcy, zmiany stawek celnych, wzrost kursu sprzedaży lub skupu walut obcych, które stanowią miernik określania ceny zakupu przez Sprzedawcę towarów lub surowców itp.), cena sprzedaży ustalana będzie według cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.

8.  W przypadku sprzedaży lub dostawy towarów przez Sprzedawcę z zastosowaniem rabatów lub upustów, Sprzedawca uprawniony jest do cofnięcia udzielonych rabatów lub upustów, jeżeli Odbiorca opóźnia się z zapłatą ceny za sprzedawany towar. Cofnięcie rabatu lub upustu następuje w drodze jednostronnego oświadczenia Sprzedawcy, złożonego w treści przedstawionej Odbiorcy odpowiedniej faktury korygującej. Cofnięcie rabatu ma skutek od dnia sprzedaży.

9.  Dostawa jest dokonywana na warunkach EXW (organizacją transportu zajmuje się nabywca) albo CIP (organizacją transportu zajmuje się Sprzedawca),

10.  W przypadku dostawy na warunkach EXW, prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi z Producenta na Odbiorcę w dniu wydania towaru Odbiorcy. Strony ustalają, że miejscem wydania towaru Odbiorcy będzie magazyn Producenta. Wydanie towarów Odbiorcy będzie potwierdzał dokument WZ.

11.  W przypadku dostawy na warunkach CIP, prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi z Producenta na Odbiorcę w dniu wydania towaru przewoźnikowi. Strony ustalają, że miejscem wydania towaru przewoźnikowi będzie magazyn Producenta. Wydanie towarów przewoźnikowi będzie potwierdzał dokument WZ.

12.  Odbiorca zobowiązany jest do należytego przygotowania miejsca rozładunku oraz jego dokonania we własnym zakresie.

13.  Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania możliwie najkrótszych terminów dostawy, liczonych od dnia złożenia zamówienia. Opóźnienie w wydaniu towaru nie stanowi podstaw jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy, w tym odszkodowawczych. Jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją zamówienia tak dalece, że Odbiorca nie będzie już zainteresowany jego realizacją – jednakże nie mniej niż o 30 dni, Odbiorca uprawniony jest do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu jego realizacji, a po bezskutecznym upływie

wyznaczonego terminu Odbiorca może od umowy odstąpić. W przypadku wyżej opisanego odstąpienia Odbiorcy od umowy Sprzedawca zwróci mu ewentualnie wpłacona przedpłatę. Dalej idące roszczenia Odbiorcy są wyłączone.

14.  Każdorazowe zamówienie może być przez Sprzedawcę realizowane w częściach. W takich przypadku każdą częściową dostawę uważa się za oddzielną transakcję.

15.  Wszelkie wady fizyczne dostarczonych towarów należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni od odbioru towaru, a w przypadku wad ukrytych w terminie 5 dni od ujawnienia wady.

16.  Po upływie powyższych terminów roszczenia Odbiorcy z tytułu wad fizycznych dostarczonych towarów wygasają. Roszczenia te wygasają jednak najpóźniej z chwilą przetworzenia towaru w jakikolwiek sposób. Zgłoszenie przez odbiorcę wady nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w przypadku niewłaściwego transportu lub składowania sprzedawanych towarów oraz w przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie całości lub części ceny za sprzedane towary przekraczającego 30 dni.

17.  W przypadku ujawnienia wad sprzedawanych towarów, uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi ograniczone są do żądania wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do żądania usunięcia wad. Dalej idące roszczenia, w tym odszkodowawcze, są wyłączone. Zwyczajowo przyjęte w handlu ubytki dotyczące wagi i koloru nie uprawniają do reklamacji. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją wyżej wskazanych żądań Odbiorcy związanych z wadliwością sprzedanych towarów. W każdym przypadku żądania usunięcia wad Sprzedawca może usunąć wadę również poprzez wymianę towaru na wolny od wad.

18.  Strony wspólnie ustalają termin, w którym Sprzedawca wymieni rzeczy wadliwe na wolne od wad albo wady usunie. Termin nie może być jednak krótszy niż 7 dni.

19.  W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z jej zgłoszeniem przez Odbiorcę, pokrywa Odbiorca.

20.  W przypadku gdy Odbiorca odmawia przyjęcia towaru będącego przedmiotem zamówienia lub gdy Odbiorca nie realizuje zobowiązań w zakresie minimalnych wartości składanych zamówień, Sprzedawca niezależnie od wszelkich innych roszczeń może domagać się od Odbiorcy zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości dwudziestu pięciu procent wartości niezrealizowanych lub niezłożonych zamówień.

21.  Odmowa Odbiorcy przyjęcia którejkolwiek z części towaru będącego przedmiotem zamówienia, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku dostawy pozostałej jego części, z zachowaniem prawa Sprzedawcy do żądania zapłaty odszkodowania wskazanego w pkt. 20.

22.  Podstawą zapłaty są wystawione przez Sprzedawcę faktury VAT.

23.  Zapłata następuje przelewem na jego rachunek bankowy wg wzajemnie ustalonych zasad i terminów zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem, dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą zapłaty.

24.  Płatności mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności w tym odsetkowych. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie ceny sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie już od pierwszego dnia opóźnienia.

25.  W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za którąkolwiek z dostaw i powzięcia przez Sprzedawcę podejrzenia zaistnienia okoliczności zmniejszających wiarygodność finansową Odbiorcy, Sprzedawca może żądać zapłaty za wszystkie zrealizowane dostawy, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich płatności. W takim przypadku terminem płatności jest dzień otrzymania wezwania do zapłaty.

26.  W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za którąkolwiek z dostaw Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kolejnej dostawy.

27.  Zapłata ceny przez potrącenie i prawo zatrzymania z powodu jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy są wyłączone.

28.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle zawieranych umów sprzedaży lub dostawy jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

29.  W przypadku braku płatności, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), informacje dotyczące zaległego zadłużenia, po upływie 14 dni od wysłania wezwania do zapłaty, mogą zostać przekazane do Rejestru Dłużników BIG prowadzonego przez: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 02-679 Warszawa. Wyłącznie całkowita spłata zaległego zadłużenia spowoduje usunięcie informacji o zadłużeniu z rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor.

30.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, przy czym wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

31.  Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Puratos Polska Sp. z o.o., ul. Żniwna 2, 62-025 Kostrzyn,

tel. +48 61 657 63 63, e-mail: info@puratos.pl. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych na www.puratos.pl.